Informasjon om landstrøm

Det forutsettes at de som har tilgang til og bruker strøm betaler for seg og for øvrig etterkommer vilkårene for bruk. Informasjon om vilkår gis som brev/e-post/skilt og muntlig fra havnas ansatte.

Havnas strømforsyning og installasjoner kontrolleres før sesongstart. For alles sikkerhet ber vi om at feil straks meldes til havnekontoret så vi får undersøkt og stengt av i påvente av elektriker.

Informasjon om hvilke brygger som har strøm og vilkår for bruk:


Son havn syd (utenfor Son Spa) SB, SD, SE og SF.
Bryggenes strømsystem er ikke dimensjonert til “døgndrift på linje med en gjestehavnsplass” og er uten opplegg for individuell måling og betaling.

Kommunal båtplass er først og fremst til fortøyning. Ikke beboelse. De fleste leietagere har kun et begrenset behov for å lade batteriene mellom båtturene. Det er færre uttak enn båtplasser. Permanent tilkobling er ikke tillatt. Det er forsøkt å gi et rettferdig og rimelig tilbud. Strøm tilgjengelig mellom kl 06:00 og 12:00. Tidene er valgt ut fra hensynet til brannsikkerhet. Begrenset bruk av ladestrøm er inkludert i leien. Anlegget er dimensjonert for maksimal belastning 900 watt pr uttak. Det betyr batterilader. Ikke vannkoker, vifteovn, microbølgeovn og støvsuger etc.

SPA hotellet leier brygge SC av kommunen og har separat strømopplegg med egen måler.

Son havn nord. Brygge NA, NB og NJ. Leietagere som ønsker strøm må inngå avtale om individuell måling og betaling. Tilkobling uten avtale eller utenom måler er mislighold av leieavtalen. Anlegget er dimensjonert for maksimal belastning 900 watt pr uttak. Det betyr batterilader og ikke vannkoker, vifteovn, microbølgeovn og støvsuger etc.

Kommunens leieavtale med grunneier for arealet flytebryggene NC-NI ligger på, utløper desember 2024. Grunneier har varslet at avtalen ikke vil bli forlenget. Kommunen gjør derfor ikke store investeringer på kostbar infrastruktur til strømforsyning på dette området.

Generelt

Ved behov for bruk av el-verktøy eller støvsuger, benytt havnekontorets vaskeplass ved brygge NA. Strømkontakt ved dør nordside pumpestasjon. 16A sikring. Kun korttidsfortøyning og uten å hindre septik tømming.

Det tillates kun jordet gummikabel for utendørs bruk. Uten skjøter. Fest kabel så den ikke ligger i sjøen. Kabel med skader på kapsling eller støpsel er livsfarlig. Utstyr som ikke er i orden eller påfører anlegget feil fjernes uten varsel. 

Feil på båtens strømopplegg påfører båter og bryggeanlegg kostbare skader. Om jordfeilbryteren stadig slår ut eller at offeranodene tæres unormalt raskt, er det et sikkert tegn på at noe er alvorlig galt. Feilsøk med kompetent hjelp og meld fra til havnekontoret.

Det henvises til reglementets generelle bestemmelser, pkt 2.1 «Alle som leier båtplass eller ferdes i det kommunale havneområdet plikter å rette seg etter dette reglement, pålegg fra havnekontoret eller de Vestby kommune bemyndiger til å utføre ordenstjeneste. Brudd på reglementet kan medføre skriftlig advarsel, krav om gebyr, fjerning av båt/materiell for eiers regning og risiko, nektelse av båtplass og oppsigelse av leieforhold.»