Gjestehavnreglement

 1. Reglementets virkeområde
  a. Son gjestehavn omfatter gjestebryggene; GB-2 (foran havnekontoret), GB-3 (Dampskipskaia), GB-4 (Glenneparken) og GB-5.
  b. Bruk av gjestehavna medfører aksept av dette reglement.
  c. Gjestehavna er åpen i perioden 1. mai til 31. oktober. Bruk utover dette kan gjøres etter avtale med havnekontoret.
 2. Generelle bestemmelser
  a. Alle som oppholder seg i havneområdet plikter å følge havnekontorets anvisninger. Brudd på reglementet kan medføre bortvisning.
  b. Son er en familiehavn. Det skal være nattero kl. 23.00. Musikk fra båtene, uansett tid, skal ikke være så høy at det kan sjenere naboskap.
  c. Båter fortøyd i gjestehavna skal være ”bebodd”. Ved behov for “parkeringsplass” kontakt havnekontoret for anvisning av egnet plass og avtale om særskilt tilsyn.
  d. Ankringsforbud i hele Son havn pga. sjøkabler og moringskjettinger.
  e. Næringsvirksomhet og båtreparasjoner er ikke tillatt uten særskilt tillatelse fra havnekontoret.
  f. Båtstørrelsen skal korrespondere med båtplassen.
  g. Båten skal være tilstrekkelig fendret og forsvarlig fortøyet.
  h. Båteier/-fører har ansvaret for enhver skade som båten, dens fortøyning, mannskap eller gjester volder på bryggeanlegget, andre båter eller andre deler av havneanlegget. Skader skal umiddelbart meldes til havnekontoret.
 3. Spesielle bestemmelser
  a. Åpen ild og grilling er ikke tillatt i havneområdet, unntatt grillplass ved GB2. Brennbart materiale skal ikke kastes i containere eller søppelkasser. Det oppfordres til stor forsiktighet ved overføring av drivstoff. Ved brann slippes fortøyningene og båten skyves fra land. Brannslokkings- og redningsmateriell finnes ved landganger og ved Havnekontoret.
  b. Det er ikke tillatt å kjøre vannski, e.l. i Son havn. Dykking skal kun skje etter avtale med havnekontoret. For øvrig vises det til fartsreglene for Vestby havnedistrikt.
  c. Søppel kastes i havnekontorets 3000 liter søppelsiloer.
  d. Hunder skal holdes i bånd.
  e. Båter som er fortøyd i strid med havnereglementet kan fjernes for eiers regning og risiko.
 4. Betalingsbestemmelser
  a. Alle båter som ligger i gjestehavnen skal betale leie.
  b. Båtfører/eier er ansvarlig for at leie blir betalt og at kvitteringsmerke blir påsatt godt synlig og lesbart på fortøyningstau.
  c. Havneleien skal betales på kortautomat foran havnekontoret eller kontant på havnekontoret.
  d. Forhåndsreservasjoner gjøres via www.dockspot.com
  e. Ubetalt leie belastes kr 500 i administrasjonstillegg pr påbegynte døgn. Reglementet håndheves privatrettslig og havnekontoret har tilbakeholdsrett i båten til alle omkostninger er betalt.
 5. Dispensasjoner
  Eventuelle dispensasjoner fra dette reglementet kan gis av havnesjefen.
  For informasjon om priser, åpningstider, landstrøm og lignende, henvises det til informasjonstavle ved havnekontoret.

Vestby Havnestyre, 5. april 2017