Leie- og ordensreglement

LEIE- OG ORDENSREGLEMENT FOR VESTBY KOMMUNALE BÅTHAVN I SON

 1.  Havneområdet
  Son Havn Nord: Spuntbrygge NA (langs østsiden av elven), NB (flytebrygge øst for elven), NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI (flytebrygger vest for elven), NJ (molo) og NK (jolleslipper mellom NC og NI). Son Havn Syd: Utenfor Son Spa. Flytebryggene SA, SB, SC, SD, SE og SF. Det gjelder eget reglement for gjestehavna. Oversiktskart på www.sonhavn.no
 2. Generelle bestemmelser
  2.1 Alle som leier båtplass eller ferdes i det kommunale havneområdet plikter å rette seg etter dette reglement, pålegg fra havnekontoret eller de Vestby kommune bemyndiger til å utføre ordenstjeneste. Brudd på reglementet kan medføre skriftlig advarsel, krav om gebyr, fjerning av båt/materiell for eiers regning og risiko, nektelse av båtplass og oppsigelse av leieforhold.
  2.2 Det skal være alminnelig ro og orden i havneområdet og ombord i fortøyde båter. Det skal utvises hensynsfullhet overfor andre som benytter havnen og bor i nærheten. Tauverk/fall skal festes så skjemmende støy unngås når det blåser. Leietager skal bidra til å redusere miljøpåvirkningen fra havneaktivitetene til et minimum. Det er ikke tillatt å rense fisk ved bryggene. Søppelsiloer og containerne i båthavnene skal benyttes til avfall. All manøvrering i og ved havneanlegget skal skje i samsvar med kommunal forskrift for havnedistriktet. Dette innebærer blant annet at manøvrering skal skje med forsiktighet og i sakte fart så det ikke oppstår bølgeslag eller voldes skade. Største tillatte fart er 5 knop innenfor 150 meter fra land, holmer og øyer, samt fra nord av linjen Maritangen, Laksa til Skutebaugen.
  2.3 Det er forbudt å tømme eller pumpe ut toalettavfall, olje eller oljeblandet vann i havneområdet. Overtredelse vil bli anmeldt.
 3. Tildeling av båtplass
  3.1 Søknad om tildeling eller bytte av båtplass skal skrives på eget søknadsskjema. Tildeling eller bytte skjer etter ansiennitet (søknadsdato). Det fastsettes et årlig gebyr for å stå oppført på venteliste. Det skal ikke avkreves ventelistegebyr for fremleieplass eller ved søknad om bytte av plass.
  3.2 Personer som i hht. Folkeregisteret er bosatt i Vestby kommune, eller har fritidseiendom i kommunen har fortrinnsrett til båtplass. Ved utflytting tapes fortrinnsretten til båtplassen med 1 års oppsigelsestid. Båtplass kan tildeles utenbygds boende for inntil 5 år ad gangen, uten rett til fornyelse av avtalen, forutsatt at ingen fastboende i Vestby kommune eller person med registrert fritidseiendom står på venteliste og gjør krav på plass.
  3.3 Endringer (adresse, persondata eller båtdata) skal uten opphold meldes skriftlig til havnekontoret.
 4. Bruk av båtplass
  4.1 Leiebeløp fastsettes av Vestby kommunestyre. Dersom leiebeløpet ikke betales innen fastsatt tid, ei eller etter purring, kan leieavtalen sies opp uten nærmere varsel. Ved forsinket betaling svares morarente jf. Lov om renter ved forsinket betaling av 17.12. 1976 nr. 100. I tillegg må purregebyr betales.
  4.2 Plassen kan ikke tas i bruk før leie er betalt. Båtplassen kan disponeres i perioden 1. mai til 31. oktober med mindre værforhold umuliggjør det. Plassen kan kun benyttes av båt registrert på leietaker. Båten skal være registrert i FG-godkjent båtregister. Benyttes ikke plassen skal det straks varsles havnekontoret. Leietakeren kan søke havnekontoret om å få stilt sin båtplass til fremleie. Dersom havnekontoret får leid ut båtplassen som fremleieplass, vil leietakeren få refundert inntil 75 % av leien. Plass som ikke benyttes, disponeres av havnekontoret. Leietaker har ikke rett til å overdra, fremleie eller låne ut plassen. Dersom plassen ikke benyttes, eller stilles til fremleie to påfølgende sesonger, kan havnekontoret si opp leieforholdet.
  4.3 Båtplass kan etter søknad overføres til ektefelle/registrert samboer eller barn bosatt i Vestby kommune.
  4.4 Ved betaling får leier tilsendt et selvklebende kvitteringsmerke. Dette skal festes på båten, godt synlig og lesbart fra bryggen. Ved parkering skal kvitteringsmerke for betalt parkering ligge godt synlig og lesbart i bilen.
  4.5 Båten skal være ansvarsforsikret. Leietaker er objektivt ansvarlig for skader som påføres kommunens eller tredjemanns eiendom. Leietakers båt ligger på anvist plass for leietakers regning og risiko. Leietager er ansvarlig for at båten er forsvarlig fortøyd og med nødvendig tilsyn så den ikke synker eller volder skade. Ved varsel plikter leietager straks å undersøke båten.
  4.6 Båt m.v. som representerer fare eller betydelig ulempe for annen båt eller for havneanlegg av enhver art, kan fjernes for eiers regning og risiko, uten ansvar av noen art for havnekontoret. Havnekontoret har rett til å begrense mulig skade på anlegg eller eiendom ved å lense, heve, fjerne eller på annen måte sikre leietagers båt og utstyr jf. sjølovens bestemmelser. Leietager plikter å refundere alle utlegg i den forbindelse, samt erstatte ødelagte verdier. Havnekontoret kan beholde båt og utstyr til alle påløpte utgifter er refundert og skade er erstattet.
  4.7 Leietaker kan ikke legge båt som er for lang/bred/dyp/tung i anvist båtplass, ei heller justere plassens bredde uten skriftlig tillatelse fra havnekontoret. Ingen deler av båten eller båtens utstyr skal stikke over flytebryggen. Havnekontoret har rett til å avgjøre om en båt er for stor til å kunne ligge på bestemt plass i anlegget, foreta ombytte av båtplassene når det er hensiktsmessig og praktisk for driften, samt fastsette ny leie.
  4.8 Båt som ligger i havneanlegget uten tillatelse eller utenom anvist plass, kan fjernes for eiers regning og risiko. Havnekontoret har tilbakeholdsrett i båten til alle omkostninger er betalt. Dersom det ved sesongslutt eller ved leieforholdets opphør fortsatt ligger båt på plassen uten hjemmel, kan havnekontoret fjerne eller ta båt i forvaring for eiers regning og risiko, og evt. selge den for å dekke påløpte kostnader. Før båt selges, skal eier tilskrives i rekommandert brev og gis 1 mnd. frist til å ordne forholdet. Dersom eier har ukjent adresse, skal det gjennom annonse i Østlandets Blad og Moss Avis gis tilsvarende underretning. Før evt. salgsoppgjør utbetales eier, skal havnekontorets utgifter og evt. forfalt leie fratrekkes.
  4.9 Båtplass kan ikke brukes til næringsformål uten skriftlig søknad og skriftlig godkjennelse fra havnekontoret. Havnestyret fastsetter omfanget av utleieplasser til næringsvirksomhet.
 5. Fortøyningsbestemmelser
  5.1 Ved flytebrygge skal det fortøyes med baug mot brygge grunnet risiko for å slå hull på hardplastflytere, der ikke annet er bestemt. Det skal ved Y-bom benyttes minimum fire tau påsatt strekkavlastere. Fortøyningstau skal ikke flyte i sjøen når plassen forlates. Båten skal ha et tilstrekkelig antall egnede fendere på hver side. Max båtlengde (loa) inntil 1/3 lengre enn utliggeren (6 m utligger; inntil 8 m båt, 8 m utligger; inntil 10,6 m båt og 10 m utligger; inntil 13,3 m båt). Max båtbredde (boa); plassens lysåpning minus ca 50 cm til fendring og slingring.
  5.2 Leietaker er ansvarlig for at fortøyningsbestemmelsene overholdes og at det benyttes fortøyningsutstyr dimensjonert for båtens størrelse og vekt. Havnekontoret kan påmontere rett fortøyningsutstyr for leietakers regning om pålegg ikke etterkommes. Det er ikke tillatt å anbringe bildekk, tepper, tau og lignende på brygger og fortøyningsbommer. Trapper og hjelpemidler for å komme ombord i båtene tillates montert på bryggene i utførelse godkjent av havnekontoret.
  5.3 Fortøyningsutstyr, herunder trapper etc. skal fjernes innen sesongslutt. Gjenværende utstyr fjernes for leietakers regning og risiko.
  5.4 Slepejoller, gummibåter o.l. skal ikke anbringes på bryggen, båtplassen eller fortøyes/henges bak på båten slik at manøvrering mellom bryggene blir vanskelig. Plass for gummibåt/jolle kan leies av Vestby kommune.
 6. Oppsigelse
  6.1 Leieforholdet skal sies opp skriftlig. Ved oppsigelse etter 1. januar skal det betales leie for det påbegynte året. Delvis refusjon kan bli utbetalt ved utleie av plassen fratrukket administrasjonsgebyr.
  6.2 Utleier kan si opp leieavtalen ved manglende betaling, uhjemlet overdragelse eller framleie, eller andre brudd på dette reglement. Ved vesentlige brudd kan leieavtalen heves med øyeblikkelig virkning. Ved oppsigelse refunderes ikke innbetalt leie.
  6.3 Henvendelser rettes til havnesjef.
 7. Klage på-/søknad om dispensasjon fra reglementet
  Klager på gjeldende reglement og dispensasjonssøknader behandles av havnestyret.

Vedtatt av Vestby Havnestyre 5. april 2017