INSTRUKS VED HAVARI I DEN KOMMUNALE HAVNA

Med havari menes at båt er i ferd med å synke eller har sunket. Ved havari er det stor risiko for
– Miljøforurensning av oljesøl, drivstofflekkasje og løsøre
– Farlige krefter i fortøyninger, nabo båter, utriggere og bryggeforankringer
– Personskade ved forsøk på berging av båt

Spesiell oppmerksomhet
Når båt er i ferd med å gå ned, forlat båten. Ikke forsøk å ta deg inn i båten for å berge utstyr etc. Det er stor fare for å bli hengende fast og drukne om båten går ned. Ikke kutt fortøyninger som eventuelt holder igjen båten fra å synke helt til bunns. Kuttes førtøyninger vil uberegnelige krefter oppstå og skape enda større havari. Om båten havner under brygga vil den skade sjøkabler og moringskjettinger.

Ved havari skal havnekontoret straks kontaktes på tlf: 64 95 87 38.

Havnekontoret varsler eier og avklarer forsikringsforhold (uten kasko med vrakfjerning må båteier betale alle kostnader), Kambo Marina AS kommer med dykker, slepebåt og kranlekter. Brannvesen ved behov for store lensepumper, flytelense for å begrense oljesøl eller håndtere andre forurensningstiltak.

Ved oljesøl eller utslipp av bensin eller diesel i forbindelse med et havari, må eier straks ta affære og vurdere tiltak utfra tilgjengelig utstyr lagret hos Sonskilen båthavn og ved havnekontoret.

Beredskapsutstyr
Havnekontoret har utstyr for å håndtere utslipp ved havari: Bensinaggregat (2000 watt), lensepumpe, absorbenter, Zalo, oppsamlingskar og verneutstyr. Utstyr til umiddelbar innsats finnes i rød kasse utenfor serviceanlegget. Flytelenser tilgjengelig hos brannvesenet i Vestby og Moss, UAV, samt hos Kystverket i Horten.

Plassering av beredskapsutstyr
Oljeabsorbenter og verneutstyr i miljøstasjon (garasje Sonskilen båthavn), rød kasse utenfor gjestehavnas servieanlegg og havnekontorets sjøbod på torget.

Alle båteiere plikter å straks varsle havnekontoret om båt som står i fare for å synke, slik at miljøpåvirkning, følgeskader og kostnader unngås.

Rapportskjema for avvikshåndtering finnes hos havnekontoret (HMS perm).
septik_i_son_kartskisse
Klikk her for å laste ned oversikt over tømmestasjoner for båtseptik_Oslofjorden