INSTRUKS VED HAVARI I DEN KOMMUNALE DELEN AV SON HAVN

Med havari menes at båt er i ferd med å synke eller har sunket. Ved havari er det stor risiko for
– Miljøforurensning av oljesøl, drivstofflekkasje og løsøre
– Farlige krefter i fortøyninger, nabo båter, utriggere og bryggeforankringer
– Personskade ved forsøk på berging av båt

Spesiell oppmerksomhet
Når båt er i ferd med å gå ned, forlat båten. Ikke forsøk å ta deg inn i båten for å berge utstyr etc. Det er stor fare for å bli hengende fast og drukne om båten går ned. Ikke kutt fortøyninger som eventuelt holder igjen båten fra å synke helt til bunns. Kuttes fortøyninger vil uberegnelige krefter oppstå og skape enda større havari. Om båten havner under brygga vil den skade sjøkabler og moringskjettinger.

Ved havari skal havnekontoret straks kontaktes på tlf: 64 95 87 38.

Havnekontoret varsler eier og avklarer forsikringsforhold (uten kasko med vrakfjerning må båteier betale alle kostnader), Kambo Marina AS kommer med dykker, slepebåt og kranlekter. Brannvesen ved behov for store lensepumper, flytelense for å begrense oljesøl eller håndtere andre forurensningstiltak.

Ved oljesøl eller utslipp av bensin eller diesel i forbindelse med et havari, må eier straks ta affære og vurdere tiltak utfra tilgjengelig utstyr lagret hos Sonskilen båthavn og ved havnekontoret.

Beredskapsutstyr
Havnekontoret har utstyr for å håndtere utslipp ved havari: Bensinaggregat (2200 watt), lensepumpe, absorbenter, Zalo, oppsamlingskar og verneutstyr. Utstyr til umiddelbar innsats finnes i rød kasse utenfor serviceanlegget. Flytelenser tilgjengelig hos brannvesenet i Vestby og Moss, UAV, samt hos Kystverket i Horten.

Plassering av beredskapsutstyr
Oljeabsorbenter og verneutstyr:
Sonskilen båthavn Miljøstasjon (garasje)
Gjestehavnas serviceanlegg (stor rød kasse på utsiden)
Havnekontorets sjøbod på torget

Alle båteiere plikter å straks varsle havnekontoret om båt som står i fare for å synke, slik at miljøpåvirkning, følgeskader og kostnader unngås.

Rapportskjema for avvikhåndtering finnes hos havnekontoret (HMS perm).