Orientering om opphør av hurtigbåtanløp

Ruter har varslet at det er slutt på fergeanløp til Son. Det har ført til lokalt engasjement. Kommunen og havneadministrasjonen er av enkelte utpekt som «ansvarlige» for å ikke ha lagt godt nok til rette. Problemstillingen er dessverre mer komplisert.

Norled eier og kjører fergene på operatørkontrakt for Ruter. For kort tid siden opplyste Ruter at det var barn i seiljoller, folk som badet nær fergen og uoversiktlige forhold som var årsaken til at Norled ikke ville anløpe Son.

Allerede før sommeren 2021 hadde Ruter gjort en grundig kartlegging for å avdekke muligheter og eventuelle utfordringer/hindringer for etablering av infrastruktur for utslippsfrie hurtigbåter på de aktuelle stedene, samt behov for videre prosesser. Vestby kommune ble ikke involvert i det rapporten beskriver som «videre prosesser». Rapporten forklarer hvorfor Son har «mistet» fergen.

  1. Ruter sitt oppdrag er arbeidsreiser (tog/buss/ferge) i Stor-Oslo regionen. Fergeturen mellom Son og Oslo tar to timer og uegnet for pendling.
  2. Infrastruktur. En elektrisk hurtigbåt trenger fra 2 til 8 terrawatt ladestrøm avhengig av avstand og liggetid ved ladestasjon. Nettleverandør oppga at det i Son (2020) kun var 0,8 terrawatt tilgjengelig kapasitet. 10% av det angitte strømbehovet. Økt effekt forutsatte høyspentkabel gravd fra Tegneby til Son (3,7 km). Anløpsstedet for hurtigbåt ligger midt i Son sentrum som er omfattet av nasjonale kulturminneinteresser, og rett ved Son torg med omkringliggende fredete bygninger som er sentrale for områdets verdi i nasjonal sammenheng. Det er også knyttet arkeologiske kulturminneverdier til kulturlag under torget. Dette kan gjøre det utfordrende med innpassing av tekniske bygg på land umiddelbart inntil brygga. Eventuelle nye tekniske bygg på land forutsettes plassert lengre unna anløpsstedet og utenfor det sentrale kulturmiljøet rundt torget.
  3. Økonomi. Bygging, drift og vedlikehold av eksisterende eller ny fergekai, strømforsyning, hus med ladestasjon, likeretter og tavlerom samt kran løses av grunneier. Ruter/Norled skal ikke betale anløpsavgift.

Etter at rapporten ble publisert juni 2021 har Ruter tildelt Norled operatørkontrakt for nye 10 år. Nåværende ferger forlenges til 40m for å tåle økt vekt (batteripakken veier 21 tonn). Norled har forpliktet seg til å bytte batteripakke (21 tonn inn og 21 tonn ut) innen 4 minutter. For å kunne kjøre Oslo-Son-Oslo må batteripakken byttes 5 ganger. Norled har stilt flere krav. Blant annet at fast kai må bygges om til 2 nivåer (høy/lavvann) eller erstattes av flytekai.

Link til rapporten: Samarbeidsmodell for infrastruktur til hurtigbåt (ruter.no)